FÖRENINGSSTADGAR

Fastställda vid föreningsmöte den 050129

Rev 2014-05-13

 

ÄNDAMÅL

§ 1.

Föreningens ändamål och verksamhet är att:

• främja segling med små segelkanoter och liknande små båtar.

• tillsammans segla på olika ställen, sjöar eller vid havsstränder.

• Främja hembyggande av små segelbåtar och nykonstruktioner.

Ändamålet framgår av föreningens namn:

• Segelkanot står för att vi inte har andra krav på båtarna än att de skall vara små,

kanotliknande och kunna seglas samt kunna lastas på ett biltak eller enkelt på en

släpvagn.

• Sällskapet står för att vi gärna seglar tillsammans och att vi helst kommer till det

gemensamma målet samtidigt. Tur/eskadersegling är viktigare än kappsegling.

• Sjöormarna står för att båttypen Enorm dominerar hos medlemmarna vid föreningens

bildande och att även andra båttyper också är välkomna i föreningen.

 

SÄTE

§ 2

Föreningen har sitt säte i Marstrand, Kungälvs kommun.

 

VERKSAMHET

§ 3

Föreningen bedriver sin verksamhet genom att:

• segla tillsammans några gånger per år, helst som eskadersegling, 

• sprida kunskap om självbygge av segelkanoter och andra små båtar

 

MEDLEMSKAP

§ 4.

Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar intresserad person. Medlem väljs in på

styrelsemöte.

Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller som i

övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av kanotseglingen.

 

ÅRSAVGIFT

§ 5

Årsavgift beslutas av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgift till föreningen.

 

SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

§ 6.

Medlem har följande skyldigheter:

• att erlägga avgifter enligt § 5,

• att följa gällande stadgar,

• att följa fattade beslut

Medlem som bryter mot föreningsstadgarna , kan uteslutas vid årsmöte.

samt följande rättigheter:

• att utöva beslutsrätt vid årsmöte. Varje medlem har en röst.  

• att delta i föreningens seglingar

Utträde.

Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

 

·         Utrustning som behövs för att hantera båten efter kapsejsning, såsom öskar(hink), vattentät säck med mobiltelefon, ombyte etc, ska fästas vid mastfästet så att de inte flyter iväg om båten kapsejsar.

·         En liten kompass förbättrar orienteringen vid kritiska tillfällen.

·         Vid segling under vintersäsongen anbefalls torr eller våtdräkter vilka om man kantrat förlänger tiden att överleva i vattnet i väntan på hjälp.

 

Seglingssätt.

·         Segla helst aldrig ensam utan med följebåt, som kan hjälpa till om problem uppstår t.ex. vid kantring.

·         Vid föreningens seglingar ska vi hålla ihop och segla i par eller 3 och 3 med korta avstånd för att kunna hjälpa varandra om olyckan är framme.

·         Vid ”prova på seglingar” bör vi ha en följebåt helst med motor för att snabbt kunna hjälpa till om något inträffar.

·         Vänj dig vid att minska segelytan när det blåser upp- helst innan.

 

SÄKERHET 

§6a Vid segling med våra kanoter strävar vi efter att reducera riskerna för olyckor.

·         Våra båtar konstrueras för att minska risken för kapsejsning, underlätta rättvändning av kantrad båt och ombordklättring.

·         Personlig utrustning används ombord för att höja säkerheten.

·         Vi seglar så att vi ska kunna hjälpa varandra om olyckor sker.

·         Vi lär av våra erfarenheter, delar med oss av dem och lär av andras erfarenheter.

Styrelsen har formulerat Säkerhetsinstruktioner, som anger vilka säkerhetsåtgärder vi ska följa och ger exempel på hur säkerheten kan förbättras. En Säkerhetskoordinator samordnar initiativ för säkerhetsförbättringar inom Föreningen.


b. Säkerhetsinstruktioner:

För att möta § 6a i Föreningens stadgar om Säkerhet har Styrelsen formulerat följande Säkerhetsinstruktioner. Dessa innehåller säkerhetsåtgärder, som vi förbinder oss att följa vid våra seglingar, liksom förbättringsmöjligheter vi arbetar för att genomföra baserat på egna och andras erfarenheter.

 

Våra båtkonstruktioner

·         Båtens botten ska vara målad med lysande gul/orange färg så att kapsejsad båt lättare kan upptäckas.

·         Flytkroppar bör monteras i för- och akterutrymmen samt vid sittbrunnens sidor. Detta gör det lättare att räta upp kantrad båt och att klättra ombord för att ösa båten etc.

·         Högre fribord och en hög cockpit kant minskar risken för att ta in vatten vid segling i hög sjö.

·         Väl tillslutande luckor för utrymmen i för och akter försenar vatteninträngning vid kapsejsning och ger mer tid att räta upp båten.

·         Master fyllda helt eller delvis med skum reducerar risken för vatteninträngning, att båten kantrar mer än 90 grader och underlättar att räta upp båten.

·         På båtens sidor där bredden är störst bör handtag eller tampar vara monterade för att underlätta för personer i vattnet att hålla sig fast vid båten i väntan på hjälp samt vid ansträngningar att rättvända kantrad båt.

·         ”Fingergrepp” kan med fördel göras på båt bottens skyddslister där båten är som bredast vilket underlättar rättvändning av kantrad båt.

·         Svärden bör fastsättas med linor för att hindra att de flyter iväg vid kantring. På samma sätt kan årklykor fästas.

·         På båtar med platt akter bör en repstege monteras på aktern för att underlätta ombordklättring från aktern.

·         På båtar med spetsig för och akter kan en åra, som läggs tvärs båten stabilisera och underlätta försiktig ombordklättringen från sidan.    

·         Montering av utliggare ger positiv stabiliserande effekter vid segling.

 

Personlig utrustning

·         Alla ombord ska ha flytväst på vid segling.

·         Vid länssegling underlättas seglingen med bägge svärden långt uppe.

·         Vid kraftig vind rekommenderas att sätta mesanen på stormasten eller om man seglar med bara mesan att sätta en liten segeltrekant på stormasten för att kunna bräcka.

·         Båt kantring, rättvändning av båten och ombordklättring bör tränas så att båtägaren har upplevt hur man bäst reser och tar sig ombord på egen båt.

·         Under vintersäsongen bör ensamsegling definitivt undvikas.

 

Lära av varandra.

·         Före alla seglingar arrangerade av Föreningen ska vi tillsammans göra en observationsrunda vid alla deltagande båtar för att titta på tekniska konstruktioner som förbättrar seglingssäkerheten och diskutera erfarenheter.

·         På Sjöormarnas hemsida ska finnas en Säkerhets sida, som löpande uppdateras av hemsidans ägare med informationsmaterial från Föreningens säkerhetskoordinator.

·         Meddela Föreningens säkerhetskoordinator om du råkat ut för en olycka eller lyckats undvika en hotande säkerhetsrisk så att dina erfarenheter kan delas med Föreningens medlemmar.  

 

 

VERKSAMHETSÅR

§ 7.

Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

 

STYRELSEN

§ 8.

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande och 4 ledamöter. 

Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder.

Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

  Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

§ 9.

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst två gånger årligen.

Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före

sammanträdet.

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som

ordföranden biträder.

 

ÅRSMÖTETS KALLELSE

§ 10.

Skriftlig kallelse till årsmötet skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före årsmötet.

Dagordning, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar, som styrelsen anser

skall behandlas skall på begäran vara medlem tillhanda senast en vecka före mötet.

 

ÅRSMÖTE

§ 11.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av två protokolljusterare, samt två rösträknare. 

4. Fråga om sammanträdet har utlysts i stadgad ordning. 

5. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året. 

6. Revisorernas berättelse. 

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar. 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Val av ordförande (i förekommande fall). 

10. Val av styrelseledamöter och ersättare. 

11. Val av revisorer och ersättare. 

12. Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté samt

sammankallande inom denna. Till ledamot av valberedningskommitté kan ej väljas

person, som är ledamot av föreningens styrelse. 

13. Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer

och valberedningskommitté.

14. Motioner till årsmötet. 

15. Fastställande av budget. 

16. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år. 

17. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden, som årsmötet 

18. enhälligt beslutar skall upptas till behandling. 

 

MOTIONER

§ 12.

Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av

årsmöte, skall ha inkommit till styrelsen senast fem veckor före årsmötet.

STYRELSEN

§ 13.

Ordföranden åligger att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres.  

§ 14.

Styrelsen åligger:

1. att utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut. 

2. att leda föreningens verksamhet och handha föreningens förvaltning mellan årsmötena.

3. att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller, om styrelsen så

beslutar, av särskilt utsedd person.

4. att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning. 

5. att utarbeta förslag till budget.

 

REVISORER

§ 15.

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av en revisor, som jämte

ersättare utses för tiden mellan två årsmöten.

RÄKENSKAPER

§ 16.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

 

ÄNDRING AV STADGAR

§ 17.

Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Härför fordras, att beslut tagits vid

två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall

minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

 

UPPLÖSNING

§ 18.

Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Härför fordras, att beslut tagits vid

två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall

minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och

verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas för ändamål som främjar

ungdomssegling.